Procedura reklamacyjna

1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać bezzwłocznie w razie wystąpienia okoliczności polegających na wystąpieniu nieprawidłowości lub do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców.
2. Reklamacja powinna  zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
3. Reklamacji podlega:
  • częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkolenia Kierowców
  • niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej
4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkolenia Kierowców ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji OSK w sprawie reklamacji.
5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązuje się do zadośćuczynienia powstałej straty osoby szkolonej w stopniu uzasadnionym przez rozmiary szkody której dotyczy reklamacja.
6. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela OSK.  Właściciel OSK ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.
7. Koszty związane z  nieuzasadnionym złożeniem reklamacji (usługi szkoleniowej) pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.