Regulamin OSK „PRAWKO” Chmura Dorota
Ul. Karkowska 28
39-200 Dębica

Ośrodek Szkolenia Kierowców „PRAWKO” prowadzi kursy i szkolenia:

 • kandydatów na kierowców kat. AM,A1,A2,A,B,C,D,B+E,C+E
 • kwalifikacji zawodowej,
 • kursy przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
 • operatora wózka widłowego
 • operatora koparko ładowarki,
 • operatora koparki,
 • walca drogowego,
 • ładowarki,
 • spycharki
 1. Ośrodek Szkolenia kierowców „PRAWKO” jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem e-learningu.
 2. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym w obecności instruktora. Egzaminu teoretycznego wewnętrznego nie przeprowadza się dla kursów, dla których nie jest to ustawowo wymagane.
 3. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wewnętrznego jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK”. Koszt egzaminu jest wliczony w cenę kursu i odbywa się po odbyciu wszystkich zajęć praktycznych.
 4. Do egzaminu wewnętrznego można przystępować wielokrotnie, przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny, natomiast egzamin praktyczny wewnętrzny jest płatny. Opłata za egzamin poprawkowy praktyczny wewnętrzny wynosi równowartość 1 dodatkowej godziny szkolenia praktycznego dla danej kategorii prawa Jazdy.
 5. Ośrodek zapewnia możliwość zrobienia badań lekarskich, psychologicznych oraz dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi.
 6. Kursant ma prawo do darmowych konsultacji z instruktorem nauki Jazdy, prawo do korzystania z sali komputerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do nauki przez cały okres trwania szkolenia włącznie z czasem oczekiwania na egzamin państwowy.
 7. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W przypadku zajęć z wykorzystanie technik e-learningu uczestnik szkolenia może odbywać zajęcia teoretyczne poza OSK, co nie zwalnia uczestnika z uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności instruktora prowadzącego i kierownika ośrodka minimum 24 godziny przed zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka.
 9. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany.
 10. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków.
 11. W przypadkach uzasadnionych, sytuacjami losowymi istnieje możliwość odstąpienia od opłaty zawartej w pkt. 7 poprzez pisemny wniosek do kierownika ośrodka.
 12. Kursant jest zobowiązany do systematycznych wpłat tak, aby opłaty były regulowane zgodnie z przeprowadzonymi zajęciami
 13. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni.
 14. Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie przedłożonego czytelnego paragonu lub faktury zakupu szkolenia.
 15. Odstąpienie od umowy nie zwalnia kursanta z opłat za materiały szkoleniowe oraz przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 16. Przerwanie szkolenia nie zwalnia kursanta z uiszczenia opłaty proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć.
 17. Przerwanie szkolenia następuje na pisemny wniosek osoby szkolonej.
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.