Kurs obejmuje

 • 20 godzin teoretycznych
 • 30 godzin praktycznych na pojazdach marki Man TGL 12.240
 • materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
 • możliwość zakupu w ośrodku egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

BADANIA LEKARSKIE ( możliwość wykonania w ośrodku)
prowadzimy kursy e-learingowe!!

Uprawnienia

 • prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej rzekraczającej 3,5t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

ABY ZAPISAĆ SIE NA KURS NALEŻY:

Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich 
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm
 • kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada)
 • dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU.

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
Odbiór PKK następuje bezpośrednio po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów 
PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY KATEGORII C JEST:

ukończone 21 lat lub 18 lat jeżeli rozpoczął kwalifikację wstępną  w zakresie kategorii C

 • szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B