KURS OBEJMUJE:

25 godzin praktycznych na pojeździe marki MAN TGL 12.240  z przyczepą typu TANDEM materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami).
– możliwość zakupu w ośrodku egzamin wewnętrzny praktyczny

BADANIA LEKARSKIE: 

– możliwość wykonania w ośrodku

UPRAWNIENIA:

– kierowanie pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

ABY ZAPISAĆ SIE NA KURS NALEŻY:

Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich. Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK )
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm
  • kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada)
  • dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU.

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK). Odbiór PKK następuje bezposrednio po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii C+E jest:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie prawa jazdy kategorii C