Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących przedsiębiorstwo transportowe oraz kierowców zawodowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, czasu pracy, obowiązków wynikających z użytkowania tachografu, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

Program szkolenia:

 • Akty prawne i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy regulujące czas pracy kierowców.
 • Przedmiot regulacji i zakres stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006.
 • Różnice między rozporządzeniem 561/2006 a rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych.
 • Pojęcie dyżuru i zasady rozliczania dyżuru.
 • Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Obowiązki pracodawcy i kierowcy w świetle przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Podróże służbowe i diety.
 • Cele wdrożenia systemu tachografów cyfrowych w Polsce.
 • Podstawy prawne funkcjonowania tachografów cyfrowych w Polsce.
 • Budowa i zasady działania tachografów cyfrowych i kart do tachografów.
 • Obowiązki użytkowników kart do tachografów.
 • Pobieranie i archiwizacja danych z tachografu cyfrowego.
 • Skoordynowany czas uniwersalny UTC.
 • Obsługa menu tachografów cyfrowych.
 • Wykonywanie wydruków i ich interpretacja.

Szkolenie trwa jeden dzień. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w kursie.