Kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa I – wszystkie

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy – 41 godz. – kurs dedykowany jest dla osób, które posiadają uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończyły szkolenie w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).
 • Kurs jednoetapowy – 175 godz. – kurs dedykowany jest dla osób, które zamierzają odbyć jednoetapowo szkolenie w zakresie I klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O, M.SI-1/III i M.SI-1/I).

Uwaga! Ze względu na duży zakres treści nauczania dla kursu jednoetapowego oraz zwiększenie skuteczności w ugruntowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych zalecamy w pierwszej kolejności odbycie szkolenia w ramach III klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III). 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 16 godz.
 • Kurs jednoetapowy – 68 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 25 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs jednoetapowy – 107 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje moduły:

 • M.SI-1/I – Koparki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-1/III – Koparki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
 • M.SI-1/I – Koparki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości koparek jednonaczyniowych.
 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.
 • Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w koparkach jednonaczyniowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).