Droga do sukcesuO projekcie

loga
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych - nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0045/17

Realizacja projektu:
od 1-go lutego 2018 roku do 30-go czerwca 2019 roku

Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” jako lider realizuje projekt pt. „Droga do sukcesu” w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców PRAWKO Chmura Dorota; ul. Krakowska 28; 39-200 Dębica.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u minimum 120 osób (w tym 3 kobiet) ze 150 (w tym 5 kobiet) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia w okresie 01 luty 2018 roku do 30 czerwca 2019 rok

Planowane efekty projektu:
  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 150 (5K; 145M) - w tym 30 osób do 21 roku życia
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 140 (4K; 136M)
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 4 (4M)
  • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 120 (3K; 117M)

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 150 osób, które uczą się lub pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, są osobami dorosłymi, z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub uzupełnić uprawnienia lub podnieść kwalifikacje do kierowania pojazdami w kategorii C, C+E wraz z Kwalifikacją wstępną lub Kwalifikację wstępną przyspieszoną, zwłaszcza w kontekście znalezienia pracy, utrzymania dotychczasowego zatrudnienia lub awansu zawodowego, posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz dobry ogólny stan zdrowia.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: organizacja kursów prawa jazdy na kategorie: C, C+E wraz z Kwalifikacją wstępną lub Kwalifikację wstępną przyspieszoną oraz przeprowadzenie walidacji zakończonej certyfikatami rozpoznawalnymi w branży.

Budżet projektu:
  • wartość projektu: 1 547 820,00 zł
  • wartość dofinansowania: 1 392 720,00 zł
  • wkład własny: 155 100,00 zł