Kategoria C

Kurs obejmuje:

20 godzin teoretycznych
30 godzin praktycznych na pojazdach marki Man TGL 12.240
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
- możliwość zakupu w ośrodku egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

BADANIA LEKARSKIE ( możliwość wykonania w ośrodku)
prowadzimy kursy e-learingowe!!

Uprawnienia:

  • prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej rzekraczającej 3,5t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
  • prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

Aby zapisać sie na kurs należy:

Skontaktować się z OSK PRAWKO w celu ustalenia terminu badań lekarskich 
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:
  • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • fotografię - wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5x4,5 cm
  • kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada)
  • dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości - DO WGLĄDU.

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
Odbiór PKK następuje bezposrednio po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów 
PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK PRAWKO najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii C jest:

  • ukończone 21 lat, lub 18 lat jeżeli rozpoczoł kwalifikację wstępną  w zakresie kategori C
  • szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B

Galeria