Koparko-ładowarki

Kurs operatora koparko ładowarki kl. III (wszystkie typy)


Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Ośrodku z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs operatora koparko ładowarki ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs koparko ładowarki - program szkolenia


użytkowanie eksploatacyjne
dokumentacja techniczna
bezpieczeństwo i higiena pracy
podstawy elektrotechniki
silniki spalinowe
elementy hydrauliki
budowa koparko - ładowarek
technologia robót
zajęcia praktyczne
Kurs koparko ładowarki prowadzony jest przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin kończący kurs operatora koparko ładowarki odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym. Po zdaniu egzaminu praktycznego, a następnie teoretycznego, uczestnik otrzymuje książeczkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa I Górnictwa Skalnego.

Operator koparki jednonaczyniowej kl.III.


Wymagania dla kandydatów:

ukończone 18 lat, 
wykształcenie co najmniej podstawowe, 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny określonej specjalności 
staż pracy: 1 miesiac przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności, w przypadku braku takiego stażu, należy odbć w trakcie kursu dodatkowe zajęcia praktyczne w określonym-programowo wymiarze godzin 
uczestnik kursu winien przedstawić dowód osobisty, książkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnien IMBiGS,
W programie kursu jest:

116 godzin teoretycznych, 
60 godzin praktyki dla jednej grupy.