Świadectwa kwalifikacji

Obowiązkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy. Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy w zaresie szkoleń takich jak:
 
Kwalifikacja wstępna
dla kierowców: prawo jazdy kat. „C" lub „D"
Kwalifikacja wstępna:  280 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb).
Uczestnicy:
Kandydaci  kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D ( kierowcy autobusów);
2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C ( kierowców samochodów ciężarowych);
Kwalifikacja wstępna dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają  podjąć  pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E  prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku życia.
Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstępną przyspieszoną lub szkolenie okresowe.
 
Wymagania dla uczestników kursu:
Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).
- oraz posiada ważne prawo jazdy (dowolnej kategorii)
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
Dotyczy kierowców zawodowych na prawo jazdy kat. „C, C+E" lub „D, D+E"
Kwalifikacja wstępna przyspieszona:140 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb). Około 24 dni plus oczekiwanie na egzamin państwowy około 2-3 tygodnie.
Uwaga! Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym. Zmiany przepisów dotyczących organizacji szkoleń kierowców zawodowych od 01 stycznia 2012 roku może być tylko drożej. 

Kandydaci na kierowców oraz kierowcy, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
  1. 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;
  2. 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają  podjąć  pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy po ukończeniu 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia.
Do pozostałych kierowców stosujemy kursy:kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe. 
 
Wymagania dla uczestników kursu:
Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić kierowca:
1) który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 11.02.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).
 - oraz posiada ważne prawo jazdy ( dowolnej kategorii )
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 
Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępna przyspieszoną w zakresie bloku programowego:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.,
i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.
 
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych 
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych:  35 godzin
Uczestnicy:
Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawo jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku, gdy przed dniem:
1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D ( kierowcy autobusów)
2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C ( kierowców samochodów ciężarowych).
Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Terminy, do kiedy kierowcy wykonujący przewozy drogowe ( aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiązani są do - UZYSKANIA WPISU DO PRAWO JAZDY zgodnie z terminami przedstawionymi poniższej w tabeli:
Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii  D1 lub D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
1 stycznia 1981 r. - 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1991 r. - 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2006 r. - 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie: 
Prawa jazdy kategorii C1 lub C.
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1981 r. - 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 1996 r. - 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
1 stycznia 2006 r. - 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.
 
Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii „C" lub „D" w/w terminach, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.
Kierowca,  któremu upłynęła data ważności  świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.
 
Podstawa prawna szkoleń zawodowych kierowców:
W Polsce w dniu 17 listopada 2006 r. ogłoszono Ustawę o zmianie  Ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r., w której określono, że z dniem 10 września 2008 roku kierowcy autobusów oraz z dniem 10 września 2009 roku kierowcy ciężarówek, którzy uzyskali prawo jazdy kat. ,,D'' lub „C" po tych terminach, muszą przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstepnej przyspieszonej, zakończone egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.
Jednocześnie kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. ,,D'' przed dniem 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. „C" przed dniem 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe,  po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy, którzy ukończą szkolenie na podstawie nowych przepisów tj. kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.
Celem wymiany prawo jazdy jest wpis w tym dokumencie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich.
Kierowco pamiętaj jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z odpowiednimi wpisami.
Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wglądu):
  • Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  • Orzeczenia psychologicznego,
  • Orzeczenia lekarskiego.
Złożonych w wydziale komunikacji odpowiednim na miejsce zamieszkania.
Pamiętaj, że o rodzaju szkolenia decyduje data wydania po raz pierwszy uprawnień danej kategorii prawa jazdy.
Kurs kwalifikacyjny i szkolenie okresowe kierowców: art. 39a ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), terminy pierwszych obowiązkowych szkoleń okresowych: art. 3 Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie Ustawy- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 874 z późn.), nakłada obowiązek na kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych ukończenia odpowiedniego kursu zawodowego.